Vrij om te leven! (met als doel vruchtdragen)
Links bij dit artikel

Door Marcel Gaasenbeek

Johannes 15:8
Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Johannes 15:8 Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader grootgemaakt.

Vruchtdragen is dus de bedoeling. Voor al onze stappen en activiteiten. Laten we even kijken naar alles wat daarin meespeelt.

Wat is vrucht?

Galaten 5:22 (NBG51) Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Eigenschappen die je terug ziet/moet zien in houding/karakter van de gelovigen die namens God in de wereld staan. In persoonlijk leven, kerk of organisatie.
Vrucht is van eeuwigheidswaarde! Vrucht is datgene wat je na je dood mee mag nemen om God aan te bieden. En het verzamelwoord voor vrucht is LIEFDE. Let op:

1 Corinthe 13:13 Kortom, er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.

Dit is waar we onze hemelse portemonnee mee kunnen vullen. Niet met gaven of prestaties.
Hoe kom je aan vrucht? God beter leren kennen!

Kolossenzen 1:10 (BOEK) opdat u tot eer van de Here zult leven en doet wat Hem aangenaam is. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn.

Wat is Hem aangenaam? Jezus aannemen? Alles wat bij Jezus hoort dan ook! Niet alleen vergeving van je zonde (mercy) Ook de genade die goed leven geeft (grace) en de vrijheid! Is dat prettig voor jezelf? JA!!! Makkelijk? NEE! Maar een rotte kies trekken doet ook enorm pijn en geeft vervelende naweeen. Maar dan.

https://prolesanpure.com/
Geen overgewicht meer!
https://prolesanpure.com/

2 Petrus 1:2 Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren. Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven; 4 (BOEK) Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen.

Jezus leer je beter kennen door over Hem te lezen, maar ook door het leven zo te leven, zoals Hij het bedoeld had. En dat is vrij. Vrij om te leven! Voor de Vader goed, voor ons goed. Moeilijk? Ja. Je kunt er niet voor doen wat je van nature zou willen doen. En 'gratis' krijgen/ontvangen vanuit een goede houding past niet in ons Ned. denksysteem.

Wat staat dat vrije leven (= vruchtdragen) in de weg.

1)    Slechte kennis van Jezus/genade (stilstaan)
2)    Leven onder de wet (gebukt gaan, kruipen)
3)    Hoogmoed en eigen eer (achterstevoren staan)
4)    In zonde blijven (rondjes lopen -denk aan Simson!-)
5)    Vast zitten (strik v/d duivel)

Dit zijn geestelijke zaken. Met daarbij beelden van onze geestelijke mens. Iedereen loopt gewoon rond en daar zie je niets van. Dus laten we eerst eens naar dat geestelijke kijken, om te beginnen onze positie in die andere wereld, waar je opnieuw geboren bent.

GEESTELIJKE BASIS POSITIE VAN EEN CHRISTEN

Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde

Hoe moet je dat zien?

Filippensen 3:20

20 (NBG51) Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten

Boek: Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus.

En de startpositie van jouw hart/wezen in die wereld?

2 Corinthe 5:17 Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.

Hoe ziet dat er gecombineerd uit?

Colossenzen 2:9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Hoe hoort het dus?

1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Wij zijn bedoeld, en dus als alles goed is, om te leven in Hem:

1 Johannes 4:15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.


WAT IS HET DOEL HIER VAN?

Waar dient dit dan uiteindelijk allemaal toe? Wat zijn we hier nu eigenlijk aan het doen?

Wij denken en leven geestelijk.

Romeinen 8:1 Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. 2 Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet: De wet van de Geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. 3 Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. 4 Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. 5 Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk.

Jezus heeft dat mogelijk gemaakt voor ons!

Colossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

met als gevolg voor ons PERSOONLIJK!!!:

Colossenzen 2:20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen

Toch zijn we nog niet van die wereldgeesten af, integendeel!

Efeze 6:12 (SVV) Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Nu hebben we er dus tegen te vechten. Moeten we ons dan verdedigen tegen ze? Nee! Wij zijn in de aanval, werkend aan Gods grote plan en Jezus' terugkomst

1 Corinthe 15:24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Wapenrusting is niet ter verdediging, maar ter bescherming in ONZE veldtocht. Wandelend trouwens. Oppassen voor overmoed.

2 Corinthe 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Waarom zijn we dat aan het doen?? Over de wederkomst staat dit geschreven:

2 Petrus 3:9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Hoe ziet het er praktisch uit??

Vruchtdragen en anderen helpen vrucht dragen (d.m.v. leiding door de Geest en het beoefenen van de gaven -zie studie Heilige Geest op jongenvrij.nl-) om anderen ook vrij te krijgen/vrucht te helpen dragen)

Colosenzen 2:6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem

GAAF? JA!! Wij horen al bij de overwinnaars en let op onze belangrijkste taak

2 Corinthe 2:14 God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn overwinning. Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden.

Dus in ons leven gaat het om Woord (wat we zeggen) én daad (wat we doen) én beeld (wat we persoonlijk uitstralen):

2 Corinthe 3:2 De enige brief die wij hebben, bent uzelf; een brief die in ons hart gegrift is. Door de verandering in uw leven kan iedereen zien dat wij een goed werk onder u hebben gedaan.

2 Corinthe 3:3 Men kan zien dat u een brief van Christus bent, die door ons geschreven is; niet een brief met pen en inkt geschreven of in steen gebeiteld, maar een brief die door de Heilige Geest in harten van mensen gegrift is.

Geestelijk wandelen in een geestelijke wereld is WIN WIN situatie voor ons, voor onze omgeving en bovenal voor God.

Reden te meer om eens in te zoemen op gebukt gaan, rondjes lopen, vastzitten, enz.?

lees verder op pagina 2

pagina 2: 'Vrij om te leven!'
www.jongenvrij.nl